Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdim Konkursi

Zyrtar i lartë ligjor