Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i afatit të konkursit; Zyrtar për Substanca Psikoaktive

Vazhdimi i afatit të konkursit 29.08.2014