Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i Konkursit për Departamentin për Shërbime Shëndetësore

Vazhdimi i Konkursit për Departamentin për Shërbime Shëndetësore