Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i Konkursit për mjek specialist nga lëmit përkatëse

Vazhdimi i Konkursit për mjek specialist nga lëmit përkatëse