Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i konkursit-prokurim

Vazhdimi i konkursit-prokurim