Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i Konkursit -Sekretar Ekzekutiv/Koordinator-MKK

Vazhdimi i Konkursit