Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Vazhdimi i konkursit – Zyrtar i larte Ligjor

Vazhdimi i konkursit – Zyrtar i larte Ligjor