Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë përbëhet nga:

  • Sekretari i Përgjithshëm dhe
  • Personeli mbështetës.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me nenin 38 të Ligjit Nr. 03/L-189 për Administratën Shtetërore dhe legjislacionin përkatës në fuqi.

Detyrat dhe përgjegjësitë e personelit mbështetës të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin për shërbimin civil në fuqi.

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Dr. Naim Bardiqi

E-mail: naim.bardiqi@rks-gov.net

 

Mbështetje administrative në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm

Asistente Ekzekutive:

Znj. Minire Kazazi
Tel: + 381 38 200 24 029

minire.kazazi@rks-gov.net

Asistente administrative:

Znj. Vjosa Kalaja
Tel: + 381 38 200 24 051

vjosa.kalaja@rks-gov.net