Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyra e Sekretarit

SEKRETAR I PËRHERSHËM
U.D – Dr. Gani SHabani
gani.shabani@rks-gov.net

ASISTENTE ADMINISTRATIVE NË ZYRËN E SEKRETARIT
Albulena Mehmeti

Tel: + 381 38 212 113
Tel: + 381 38 212 220
albulena.mehmeti@rks-gov.net