Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar për çështje të Integrimeve Evropiane dhe Standarde

Zyrtar për çështje tëIntegrimeve Evropiane dhe Standarde