Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar për financa dhe administratë – Mekanizmi Kosovar i Koordinimit për luftimin e sëmundjeve HIV/AIDS, TB Sekretaria e MMK-së

Zyrtar për financa dhe administratë – Mekanizmi Kosovar i Koordinimit për luftimin e sëmundjeve HIV/AIDS, TB  Sekretaria e MMK-së, Administrativni Finansijkski zvanicnik, Administrative Finance Officer