Replubika Kosova

Ministarstvo Zdravlja

Organogram

Regullore__per__Organizimin_e_Mbrendshem__dhe_Sisitematizimin_e___Vendev..._Page_46Regullore__per__Organizimin_e_Mbrendshem__dhe_Sisitematizimin_e___Vendev..._Page_48Regullore__per__Organizimin_e_Mbrendshem__dhe_Sisitematizimin_e___Vendev..._Page_47Regullore__per__Organizimin_e_Mbrendshem__dhe_Sisitematizimin_e___Vendev..._Page_48 Regullore__per__Organizimin_e_Mbrendshem__dhe_Sisitematizimin_e___Vendev..._Page_48Regullore__per__Organizimin_e_Mbrendshem__dhe_Sisitematizimin_e___Vendev..._Page_48