Ballina / Divizionet

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Demë Rexhepi

Udhëheqës


dem.rexhepi@rks-gov.net
038 200 24 015