Ballina / Strategjitë

Strategjitë

Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2022

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2022.pdf

Plani i Avokimit, Komunikimit dhe Mobilizimit Social për Vaksinat e Reja në Kalendarin e Vaksinimit

 • Shkarko

  Plani i Avokimit, Komunikimit dhe Mobilizimit Social për Vaksinat e Reja në Kalendarin e Vaksinimit.pdf

Plani i Veprimit për Funksionalizimin e Poliklinikës në Podujevë

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për Funksionalizimin e Poliklinikës në Podujevë.pdf

PV për Zbatimin dhe Monitorimin e Programit Psikosocial me Aktivitete Okupuese për Trajtimin e Rasteve me Probleme të Shëndetit Mendor në Burgje

 • Shkarko

  PV për Zbatimin e Udhëzuesit për Zbatimin dhe Monitorimin e Programit Psikosocial me Aktivitete Okupuese për Trajtimin e Rasteve me Probleme të Shëndetit Mendor në Burgje.pdf

Plani i Veprimit- Zbatimi i Udhëzimit Administrativ për Udhërrefyes dhe Protokolle Klinike

 • Shkarko

  Plani i Veprimit- Zbatimi i Udhëzimit Administrativ për Udhërrefyes dhe Protokolle Klinike.pdf

Plani i Veprimit për zhvillimin e edukimit shëndetësor në nivelin spitalor për sëmundjet kronike jo ngjitëse

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për zhvillimin e edukimit shëndetësor nb nivelin spitalor për sëmundjet kronike jo ngjitëse.pdf

Plani i Integritetit Institucional 2024-2026

 • Shkarko

  Plani i Integritetit Institucional 2024-2026.pdf

Plani i Veprimit për zbatimin e Ligjit nr.08-L-200 për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për zbatimin e Ligjit nr.08-L-200 për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse.pdf

Plani i Veprimit për Paramedik në sistemin shëndetësor, forcën e sigurisë dhe institucionet që ofrojnë shërbimin emergjent 2023-2025

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për Paramedik në sistemin shëndetësor, forcën e sigurisë dhe institucionet që ofrojnë shërbimin emergjent 2023-2025.pdf

Plani i Veprimit për Sistemin e Menaxhimit të cilesisë në tre nivelet e Kujdesit Shëndetësor 2024 - 2026

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për Sistemin e Menaxhimit të cilesisë në tre nivelet e Kujdesit Shëndetësor 2024 - 2026.pdf

Plani i Veprimit për vetë menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në Kujdesin dytësor shëndetësor 2024

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për vetë menaxhim të pacientëve me diabet dhe hipertension në Kujdesin dytësor shëndetësor 2024.pdf

Plani i Veprimit për Pilotimin e Sistemit të Referimit Elektronik nga Kujdesi Parësor Shëndetësor në Kujdesin Dytësor Shëndetësor 2024

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për Pilotimin e Sistemit të Referimit Elektronik nga Kujdesi Parësor Shëndetësor në Kujdesin Dytësor Shëndetësor 2024.pdf

Plani i veprimit për funksionalizimin e Hemodializës në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Rahovec

 • Shkarko

  Plani i veprimit për funksionalizimin e Hemodializës në objektin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Rahovec (2023-2025).pdf

Plani i Veprimit për funksionalizimin e Kardiologjisë Invazive në Spitalin e Përgjithshëm në Prizren

 • Shkarko

  Vendim- Aprovim i Planit të Veprimit për funksionalizimin e Kardiologjisë Invazive në SP në Prizren.pdf

Plani i Veprimit për Sëmundjet Kronike Jongjitëse (SKI) 2023-2025

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për Sëmundjet Kronike Jongjitëse (SKI) 2023-2025..pdf

Plani i Veprimit për zbatimin e Ligjit Nr 08L-220 për çmimin e produkteve medicinale

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për zbatimin e Ligjit Nr 08L-220 për çmimin e produkteve medicinale.pdf

Plani Strategjik për Menaxhimin e Mbeturinave Medicinale 2024- 2026

 • Shkarko

  Plani Strategjik për Menaxhimin e Mbeturinave Medicinale 2024- 2026.pdf

PV per zbatimin e rekomandimeve pas raportit te vleresimit te infrastruktures ne Klinken Gjinekologjike-Obstetrike, Kliniken e Urologjisë

 • Shkarko

  Planin e veprimit per zbatimin e rekomandimeve pas raportit te vleresimit te infrastruktures ne Klinken Gjinekologjike-Obstetrike, Kliniken e Urologj.pdf

Plani Strategjik për Burime Njerëzore në Sistemin Shëndetësor 2023-2030

 • Shkarko

  Vendim - Aprovimi i PS per BNj - 05-3792.pdf

HIV Acion Plan

TB Action Plan

Plani i Veprimit për HIV 2022-2024

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për HIV 2022-2024.pdf

Planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2022

 • Shkarko

  Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga Raporti i ZKA për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin e përfunduar 2022.pdf

Plani i Integritetit Institucional 2023-2026

 • Shkarko

  Plani i Integritetit Institucional 2023-2026.pdf

Plani i Veprimit për Promovim dhe Edukim Shëndetësor 2023-2025

 • Shkarko

  Plani i Veprimit për Promovim dhe Edukim Shëndetësor 2023-2025.pdf

Plani i Veprimit për TB

Shkarko

Plani i Veprimit për TB51753778.9835.docx

Plani i Veprimit i Shëndetit Mendor pas Pandemisë COVID-19

Shkarko

Plani i Veprimit i Shëndetit Mendor pas Pandemisë COVID-1951231267.8293.docx

Planit për përcaktimin e kritereve për regjistrin e banorëve për KPSh

Shkarko

Planit për përcaktimin e kritereve për regjistrin e banorëve për KPSh50967589.6513.pdf

Plani për Semundjet Ngjitese

Shkarko

Plani për Semundjet Ngjitese50657633.6715.docx

Plani për FAM- Citogjenetike

Shkarko

Plani për FAM- Citogjenetike50469660.8989.docx

Plani i Vaksinimit

Shkarko

Plani i Vaksinimit50283477.1541.docx

Plani i Veprimit për STROKE- 2022-2025

Shkarko

Plani i Veprimit për STROKE- 2022-202550065916.9132.docx

Plani Veprues për Parandalimin dhe Menaxhimin e Pandemisë së Gripit

  

Shkarko

Plani Veprues për Parandalimin dhe Menaxhimin e Pandemisë së Gripit57548953.1234.pdf

Plani i Veprimit 2011-2014 për Strategjinë Sektoriale të Shëndetësisë

 

Shkarko

Plani i Veprimit 2011-2014 për Strategjinë Sektoriale të Shëndetësisë57463219.4239.pdf

Strategjia e Shëndetit Mendor – 2008-2013

 

Shkarko

Strategjia e Shëndetit Mendor – 2008-201357377120.8623.pdf

Strategjia e përmirësimit te cilësisë dhe sigurisë së Shërbimeve Shëndetësore 2012-2016

 

Shkarko

Strategjia e përmirësimit te cilësisë dhe sigurisë së Shërbimeve Shëndetësore 2012-201657285148.6525.pdf

Strategjia për shkollat promovuese të shëndetit në Kosovë 2009 – 2018

 

Shkarko

Strategjia për shkollat promovuese të shëndetit në Kosovë 2009 – 201857219067.1375.pdf

Plani i Komunikimit dhe Plani i Veprimit 2013-2016

  

Shkarko

Plani i Komunikimit dhe Plani i Veprimit 2013-201657062231.1871.pdf

Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2010 – 2014

 

Shkarko

Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2010 – 201456988462.574.pdf

Plani i veprimit kundër gripit pandemik_2013

  

Shkarko

Plani i veprimit kundër gripit pandemik_201356904444.0236.pdf

Strategjia Nacionale per HIV-AIDS 2018-2022 SHQIP.output (1)

  

Shkarko

Strategjia Nacionale per HIV-AIDS 2018-2022 SHQIP.output (1)56577794.0174.pdf

Doracaku i M&V te SSSH 2017-2021

 

Shkarko

Doracaku i M&V te SSSH 2017-202156449492.365.pdf

PLANI STRATEGJIK PËR SHËNDETIN E NËNËS, FËMIJËS DHE SHËNDETIN RIPRODHUES

  

Shkarko

PLANI STRATEGJIK PËR SHËNDETIN E NËNËS, FËMIJËS DHE SHËNDETIN RIPRODHUES55565361.4378.pdf

PLANI STRATEGJIK PËR PROMOVIM DHE EDUKIM SHËNDETËSOR 2021

 

Shkarko

PLANI STRATEGJIK PËR PROMOVIM DHE EDUKIM SHËNDETËSOR 202155399851.7561.pdf

PLANI I VEPRIMIT PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONEVE SPITALORE 2020-2021

  

Shkarko

PLANI I VEPRIMIT PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONEVE SPITALORE 2020-202154592138.5005.pdf

Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë (2017 – 2021)

  

Shkarko

Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë (2017 – 2021)54528803.4504.pdf

Plani i Integritetit institucional 2018-2021

  

Shkarko

Plani i Integritetit institucional 2018-2021 54407430.254.pdf

Plani i Imunizimit 07.06.2019 liki

  

Shkarko

Plani i Imunizimit 07.06.2019 liki54319409.1803.pdf

Plani strategjike i rezistences 07.06.2019 liki

 

Shkarko

Plani strategjike i rezistences 07.06.2019 liki54082766.9732.pdf

Manuali për Vlerësimin e Ndikimit të Barazisë Gjinore

 

Shkarko

Manuali për Vlerësimin e Ndikimit të Barazisë Gjinore 54012474.321.pdf

Procedurat standarde te veprimit per mbrojtje nga dhuna ne familje ne Kosove verzioni ne gjuhen shqipe 2014

   

Shkarko

Procedurat standarde te veprimit per mbrojtje nga dhuna ne familje ne Kosove verzioni ne gjuhen shqipe 201454243263.269.doc

FORMULARI MJEKËSORË I DHBGJ

  

Shkarko

FORMULARI MJEKËSORË I DHBGJ 53685684.7965.docx

Strategjia Kombëtare e RK për mbrojtje nga dhuna ne familje 2016-2020

  

Shkarko

Strategjia Kombëtare e RK për mbrojtje nga dhuna ne familje 2016-202053617511.3342.pdf

PLANI I VEPRIMIT PËR SHËNDET MENDOR GJATË DHE PAS PANDEMISË COVID-19

 

Shkarko

PLANI I VEPRIMIT PËR SHËNDET MENDOR GJATË DHE PAS PANDEMISË COVID-1953522633.2369.pdf