Konkurset

Për t'u informuar rreth konkurseve më të fundit klikoni në linkun:

Konkurset

Kontratat

Për t'u informuar rreth kontratave më të fundit klikoni në linkun:

Kontratat

Raportet

Për t'u informuar rreth raporteve klikoni në linkun:

Raporte

Linku i aplikimit të Institucioneve Private Shëndetësore

01.03.2023

Shkarko

Linku i aplikimit të Institucioneve Private Shëndetësore39471438.8539.docx

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor

03.10.2019

 

Shkarko

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor47297490.8218.pdf

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed

12.06.2018

 

Shkarko

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed47208540.4949.pdf

Marreveshje Bashkepunimi MSH – MSH Tirane

25.04.2014

 

Shkarko

Marreveshje Bashkepunimi MSH – MSH Tirane47185553.0431.pdf

IPSH të Licencuara 14.09.2016-26.08.2021

24.02.2023

  

Shkarko

IPSH të Licencuara 14.09.2016-26.08.202139163053.3045.xlsx

02.02.2021 Lista e Laboratoreve testime COVID-19

24.02.2023

 

Shkarko

02.02.2021 Lista e Laboratoreve testime COVID-1939111081.0889.xlsx

04.06.2021 Lista e Laboratorëve testime COVID-19

24.02.2023

 

Shkarko

04.06.2021 Lista e Laboratorëve testime COVID-1939030161.0096.xlsx

Lista Esenciale e Barnave 06 Nëntor 2023 (E plotësuar- ndryshuar)

27.11.2023

Shkarko

Lista Esenciale e Barnave 06 Nëntor 2023 (E plotësuar- ndryshuar).pdf

Lista Esenciale e Barnave 12 Tetor 2023 (E plotësuar- ndryshuar)

12.10.2023

Shkarko

Lista Esenciale e Barnave 12 Tetor 2023 (E plotësuar- ndryshuar).pdf

Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike

06.10.2023

Shkarko

Vendim për caktimin e zyrtarit pergjegjës për Qasje në Dokumente Publike.pdf

Njoftim për provim të licencës

01.12.2023

Shkarko

Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 04.12.2023.docx

Njoftim për provim të licencës

01.12.2023

Shkarko

Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 06.12.2023.docx

Kërkesë për koutim- Procurement of- RFQ for Surgical Light for Vascular Surgery and Neurosurgery Clinics

01.12.2023

Shkarko

Kërkesë për koutim- Procurement of - RFQ for Surgical Light for Vascular Surgery and Neurosurgery Clinics.docx

Pyetje të shpeshta

  • Cilat janë parimet e kujdesit shëndetësor?

    Barazia, Cilësia, Ndershmëria dhe përgjegjësia, Gjithëpërfshirja dhe jo diskriminimi, Financimi i qëndrueshëm, Financimi kosto-efektiv, Bashkëfinancimi

  • Cilat janë prioritetet e MSH-së?

    Zvogëlimi i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, Përmirësimi i menaxhimit të resurseve ekzistuese dhe cilësisë së shërbimeve, Implementimi dhe zhvillimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISh), Krijimi i sistemit të qëndrueshëm të financimit për sektorin e shëndetësisë.


Kontakti

Komento

Rr. Zagrebit Nr. 60, 10000 Prishtinë, Republika e Kosoves

+383 38 200 24 131; +383 38 200 24 020

msh.info@rks-gov.net

Zyra për licencimin e profesionistëve shëndetësor+383 38 200 24 006

Divizioni për Licencim dhe Akreditim të Institucioneve Private Shëndetësore+383 38 200 24 116; +383 38 200 24 077

Zyrtare Përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike: Gjylferije Zabeli
038 200 24 131;gjylferije.zabeli@rks-gov.net

Zyrtare Përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale: Albulena Mehmeti
03820024073; Albulena.mehmeti@rks-gov.net

Linja e ankesave
0800 1 7777

Emaili i linjes se ankesave
linjafalas@rks-gov.net