Konkurset

Për t'u informuar rreth konkurseve më të fundit klikoni në linkun:

Konkurset

Kontratat

Për t'u informuar rreth kontratave më të fundit klikoni në linkun:

Kontratat

Raportet

Për t'u informuar rreth raporteve klikoni në linkun:

Raporte

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN

07.02.2024

Banka Botërore (BB) do të mbështesë Ministrinë e Shëndetësisë (MSH) në zbatimin e projektit “ KOMPAS: Qasja Gjithëpërfshirëse e Kosovës për Forcimin e Sistemit Shëndetësor ”. Objektivi i projektit është forcimi i kapaciteteve institucionale dhe qeverisjes për cilësinë e kujdesit.

 

The World Bank (WB) will be supporting the Ministry of Health (MoH) in implementing the “KOMPAS: Kosovo Comprehensive Approach to Health System Strengthening Project”. The objective of the project is to strengthen the institutional capacity and governance for quality of care.

Shkarko

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN-ENG_compressed.pdf

Shkarko

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK ENG_compressed.pdf

Shkarko

Korniza e Menaxhimit Mjedisor dhe Social_compressed.pdf

Shkarko

LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP) ENG_compressed.pdf

Shkarko

Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit_compressed.pdf

Shkarko

PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË PUNËS (LMP)_compressed.pdf

Shkarko

Stakeholder Engagement Plan ENG_compressed.pdf

Linku i aplikimit të Institucioneve Private Shëndetësore

18.03.2024

http://rsh.rks-gov.net/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Shkarko

Linku i aplikimit të Institucioneve Private Shëndetësore39471438.8539.docx

Aleanca GAVI dhe Qeveria e Republikës së Kosovës- Marrëveshje Kornizë e Partneritetit për Mbështetje me Vaksina dhe ose para të gatshme- Janar 2024

06.02.2024

Shkarko

Aleanca GAVI dhe Qeveria e Republikës së Kosovës- Marrëveshje Kornizë e Partneritetit për Mbështetje me Vaksina dhe ose para të gatshme- Janar 2024.pdf

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor

03.10.2019

 

Shkarko

Marrëveshja MSh-ASK-ARC për raportimin e indikatorëve shëndetësor47297490.8218.pdf

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed

12.06.2018

 

Shkarko

Kontrata Kolektive Sektoriale 2018 compressed47208540.4949.pdf

IPSH të Licencuara 14.09.2016-26.08.2021

24.02.2023

  

Shkarko

IPSH të Licencuara 14.09.2016-26.08.202139163053.3045.xlsx

02.02.2021 Lista e Laboratoreve testime COVID-19

24.02.2023

 

Shkarko

02.02.2021 Lista e Laboratoreve testime COVID-1939111081.0889.xlsx

04.06.2021 Lista e Laboratorëve testime COVID-19

24.02.2023

 

Shkarko

04.06.2021 Lista e Laboratorëve testime COVID-1939030161.0096.xlsx

Vendimi i Ministrit për temperaturat e larta

15.07.2024

Shkarko

Vendimi i Ministrit për temperaturat e larta.pdf

Vendim për shpalljen e afatit për sjelljen e dëshmive për çmimin e importit CIP

02.07.2024

Shkarko

Vendim për shpalljen e afatit për sjelljen e dëshmive për çmimin e importit CIP.pdf

Vendim i korigjuar për shpalljen e afatit për sjelljen e dëshmive për çmimin e importit CIP

02.07.2024

Shkarko

Vendim i korigjuar për shpalljen e afatit për sjelljen e dëshmive për çmimin e importit CIP.pdf

Njoftim për provim të licencës

18.07.2024

Shkarko

Provim Profesional për Infermier dhe mami të diplomuar- 22.07.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

09.07.2024

Shkarko

Provim Profesional për Infermieri dhe mami të diplomuar- 11.07.2024.docx

Njoftim mbi vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë

05.07.2024

Shkarko

Njoftim mbi vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë.docx

Pyetje të shpeshta

  • Cilat janë parimet e kujdesit shëndetësor?

    Barazia, Cilësia, Ndershmëria dhe përgjegjësia, Gjithëpërfshirja dhe jo diskriminimi, Financimi i qëndrueshëm, Financimi kosto-efektiv, Bashkëfinancimi

  • Cilat janë prioritetet e MSH-së?

    Zvogëlimi i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, Përmirësimi i menaxhimit të resurseve ekzistuese dhe cilësisë së shërbimeve, Implementimi dhe zhvillimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor (SISh), Krijimi i sistemit të qëndrueshëm të financimit për sektorin e shëndetësisë.


Kontakti

Komento

Rr. Zagrebit Nr. 60, 10000 Prishtinë, Republika e Kosoves

+383 38 200 24 131; +383 38 200 24 020

msh.info@rks-gov.net

Zyra për licencimin e profesionistëve shëndetësor+383 38 200 24 009

Divizioni për Licencim dhe Akreditim të Institucioneve Private Shëndetësore+383 38 200 24 116; +383 38 200 24 077; +38320024124

Zyrtare Përgjegjëse për Qasje në Dokumente Publike: Gjylferije Zabeli
038 200 24 131;gjylferije.zabeli@rks-gov.net

Zyrtare Përgjegjëse për Mbrojtjen e të Dhënave Personale: Albulena Mehmeti
03820024073; Albulena.mehmeti@rks-gov.net

Linja e ankesave
0800 1 7777

Emaili i linjes se ankesave
linjafalas@rks-gov.net