Kabineti i Ministrit / Këshilltarët

Këshilltarët

Egzon Vërbovci

Këshilltar Politik
egzon.verbovci@rks-gov.net
03820024142

Azize Daku

Këshilltare Politike
Azize.Daku@rks-gov.net

Egzon Azemi

Këshilltar Politik
egzon.azemi@rks-gov.net

Aida Morina

Këshilltare Politike për Komunitete
Aida.Morina@rks-gov.net