Ballina / Konkurse

Konkurse

Konkursi për pozitën - Drejtor i Departamentit të Zhvillimit Strategjik

 • Shkarko

  Konkursipër pozitën Drejtor i Departamentit të Zhvillimit Strategjik.pdf

Konkursi për pozitën-Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit.pdf

Konkursi për pozitën-Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave.pdf

Konkursi për pozitën-Drejtor i Departamentit të SISh

 • Shkarko

  Konkursi për pozitën Drejtor i Departamentit të SISh.pdf

Konkurs për pozitën-Drejtor i Departamentit Ligjor

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën Drejtor i Departamentit Ligjor.pdf

Anulimi i konkursit për pozitën- Zyrtar për Logjistikë

Anulimi i Konkursit për pozitën- Zyrtar i lartë për koordinim të politikave

 • Shkarko

  Anulimi i Konkursit për pozitën- Zyrtar i lartë për koordinim të politikave.pdf

Konkurs për pozitën- Recepcionist

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën- Recepcionist.pdf

Konkurs për pozitën- Puntontor teknik-Depo e Farmacisë

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën- Puntontor teknik-Depo e Farmacisë.pdf

Konkurs për pozitën- Asistent administrativ DFShP

 • Shkarko

  Konkurs për pozitën- Asistent administrativ DFShP.pdf

Konkurs për pozitë- Asistent Administrativ ZSP

Konkursi për pozitën- Analist i Lartë i TI-së për Siguri

 • Shkarko

  Analist i Lartë i TI-së për Siguri.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme.pdf

Konkurs për pozitën- Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave

 • Shkarko

  Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme Softuerike

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme Softuerike.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror.pdf

Konkurs për pozitën- Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave

 • Shkarko

  Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave.pdf

Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Konkurs- Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa.pdf

Zyrtar për Logjistikë 1

 • Shkarko

  Konkurs- Zyrtar për Logjistikë 1.pdf

Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare

 • Shkarko

  Konkurs- Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare.pdf

Anulimi i konkursit për Infermier NJShB në Gjilan

 • Shkarko

  Anulimi i konkursit për Infermier NJShB në Gjilan.pdf

Konkursi-Zyrtar për shëndetësi

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar për shëndetësi.pdf

Konkursi-Zyrtar i shëndetit të nënës dhe fëmiut

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar i shëndetit të nënës dhe fëmiut.pdf

Anulim i konkursit-Infermier NJShB-Gjilan

 • Shkarko

  Anulimi i konkursit-Infermier NJShB-Gjilan.pdf

Rezultatet nga Konkursi për Shkollim Specialistik- MD

 • Shkarko

  Rezultatet nga Konkursi për Shkollim Specialistik- MD.pdf

Infermier DSHB Gjilan

Njoftim për kandidatët që kanë fituar specializimin në kategorinë e parë

 • Shkarko

  Njoftim për kandidatët që kanë fituar specializimin në kategorinë e parë.docx

Lista përfundimtare e rezultateve të Konkursit për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Lista përfundimtare e rezultateve të Konkursit për Shkollim Specialistik.pdf

Rezultatet për Inspektor Farmaceutik

 • Shkarko

  Rezultatet e vlerësimit për Inspektor Farmaceutik.pdf

Rezultatet për pozitën e punës- Terapeist i punës në I.S në Shtime

 • Shkarko

  Rezultatet për pozitën e punës- Terapeist i punës në I.S në Shtime.pdf

Rezultatet e vlerësimit për Inspektor Shëndetësorë

 • Shkarko

  Rezultatet e Vlerësimit për Inspektor Shëndetësorë.pdf

Lista pas ankesave për grupin, Specialistë i Farmaceutikës

 • Shkarko

  Lista pas ankesave për grupin, Specialistë të Farmaceutikës.pdf

Konkurs për Shkollim Specialistik për doktorët e mjekësisë

 • Shkarko

  Konkurs- për Shkollim Specialistik për doktorët e mjekësisë.pdf

Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme të rekrutimit për grupin, Specialistë i Farmaceutikës

 • Shkarko

  Lista pas verifikimit paraprak për grupin, Specialistë Farmaceutikë.pdf

Rezultatet e përzgjedhjes nga thirrja e dytë për ripërzgjedhje të datës 12.09.2023

Konkurs për punëtor teknik në Depon Qendrore të Barnave

Rezultatet e konkursit për Infermier në NjShB në Gërdovc

Rezultatet përfundimtare për Shkollim Specialistik

Konkurs për Shkollim Specialistik

Konkursi - Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit- Avancim.pdf

Konkurs- Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun

 • Shkarko

  Konkurs- Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun- Avancim.pdf

Plotësim ndryshimi i listës së ngushtë pas shqyrtimit të ankesave - Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë

 • Shkarko

  Plotësim ndryshimi i listës së ngushtë pas shqyrtimit të ankesave - Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë.pdf

Lista e ngushtë për Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë

 • Shkarko

  Njoftimi- Lista e ngushtë Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë.pdf

Konkursi për Specialistë të Farmaceutikës

 • Shkarko

  Konkursi - Specialistë të Farmaceutikës.pdf

Përzgjedhja e kandidatit për pozitën e punës Psikiatër në NJSHB në Lipjan, Prishtinë dhe BSL

 • Shkarko

  Përzgjedhja e kandidatit për pozitën e punës Psikiatër në NJSHB në Lipjan, Prishtinë dhe BSL.pdf

Konkurs për Infermier në NjShB në Gërdovc

 • Shkarko

  Konkurs për Infermier në NjShB në Gërdovc.pdf

Konkurs për Asistent Administrativ në ZSP

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit të Prokurimit

 • Shkarko

  Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit.pdf

Konkurs për Udhëheqës të Divizionit për Komunikim me Publikun

 • Shkarko

  Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun.pdf

Njoftim rreth korrigjimeve teknike në rezultatet e Konkursit për specializim

Rezultatet e konkursit për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Rezultatet e konkursit për Shkollim Specialistik.pdf

Konkursi për Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë, Inspektor shëndetësor

 • Shkarko

  Konkursi për Specialistë të përgjithshëm të Shëndetësis-Mjekësisë, Inspektor shëndetësor.pdf

Konkurs për Ndihmës mjekësor

 • Shkarko

  Konkurs për Ndihmës mjekësor.pdf

Konkurs për Zyrtar për shërbime sociale

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar për shërbime sociale.pdf

Konkurs për Zyrtar për buxhet dhe financa

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar për buxhet dhe financa.pdf

Konkurs për Terapeist i punës

Njoftimi për nderprerje të procedures për drejtor ekzekutiv AKPPM-MSH

 • Shkarko

  Njoftimi për nderprerje të procedures për drejtor ekzekutiv AKPPM-MSH.pdf

Rezultatet për pozitën, Zyrtar i Depos në Institutin Special në Shtime

 • Shkarko

  Rezultatet për pozitën, Zyrtar i Depos në Institutin Special në Shtime.pdf

Rezultatet për pozitën, Infermier në Institutin Special në Shtime

 • Shkarko

  Rezultatet për pozitën, Infermier në Institutin Special në Shtime.pdf

Konkurs për Psikiatër

Konkursi i plotesuar për Specializime

Konkursi i plotesuar për Specializime

Në përputhje të plotë me UA 01/2023, Ministria e Shëndetësisë ka plotësuar konkursin e hapur për specializime me datë 08. 05. 2023, i cili është dashur të plotësohet në kategorinë II (KPSh) me dy komuna (Malishevë dhe Klinë), të cilat për shkak të një lëshimi teknik nuk ishin përfshirë.
Me që rekomandimi i Bordit për Shkollim Specialistik është plotësuar me datë11.05.23 dhe vendimi nga ana e Ministrit është nënshkruar me datën 11.05.23, konkursi ( i plotësuar) mbetet i hapur 15 ditë nga kjo datë.
 
Bashkëlidhur konkursi i plotësuar!
 

 • Shkarko

  Konkursi i plotesuar për Specializime.doc

Konkurs për Shkollim Specialistik

 • Shkarko

  Konkurs për Shkollim Specialistik.doc

Konkurs për Zyrtar të lartë ligjor

 • Shkarko

  Konkursi-Zyrtar i lartë ligjor.pdf

Konkurs për Zyrtar të lartë për buxhet dhe financa

 • Shkarko

  Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa.pdf

Konkurs për Analist të Lartë të Buxhetit

 • Shkarko

  Analist i lartë i buxhetit-konkursi.pdf

Konkurs për Specialist të Psikologjisë Klinike- Psikolog Klinik

Aplikacioni për punësim

Konkurs për Zyrtar të Depos

Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa

 • Shkarko

  Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa.pdf

Konkurs për Infermier