Ballina / Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhezimi Administrativ- 04-2013- Certifikatat Shëndetësore

20-2013 Udhëzim Administrativ: Plotësim-ndryshim i UA nr. 17-2013 Mbi Autorizim të Marketingut për Plasimin e P.Medicinale në Republikën e Kosovës

  

Shkarko

20-2013 Udhëzim Administrativ: Plotësim-ndryshim i UA nr. 17-2013 Mbi Autorizim të Marketingut për Plasimin e P.Medicinale në Republikën e Kosovës66927790.6663.pdf

19-2013 Udhëzim Administrativ: Linja Telefonike për Ankesat e Qytetarëve në Ofrimin e Shërbimeve Shëndetësore

 

Shkarko

19-2013 Udhëzim Administrativ: Linja Telefonike për Ankesat e Qytetarëve në Ofrimin e Shërbimeve Shëndetësore 66848648.2498.pdf

UA: Për Thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin e produkteve medicinale të cilat nuk janë paralele të regjistruara në Republiken e Kosovës

 

Shkarko

UA: Për Thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin e produkteve medicinale të cilat nuk janë paralele të regjistruara në Republiken e Kosoves66752949.3587.pdf

17-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Autorizim të marketingut për plasimin e produkteve medicinale në Republiken e Kosovës

 

Shkarko

17-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Autorizim të marketingut për plasimin e produkteve medicinale në Republiken e Kosovës66602057.7488.pdf

16-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Kërkesat e Praktikës së Mirë të Prodhimit në RKS

 

Shkarko

16-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Kërkesat e Praktikës së Mirë të Prodhimit në RKS66543371.743.pdf

15-2013 Udhëzim Administrativ: Karta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Pacientit

 

Shkarko

15-2013 Udhëzim Administrativ: Karta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Pacientit66492861.1873.pdf

14-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Pakicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale

 

Shkarko

14-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Pakicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale66430942.8325.pdf

13-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Shumicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale

 

Shkarko

13-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Shumicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale66373097.9594.pdf

12-2013 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale

 

Shkarko

12-2013 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale66316831.8567.pdf

11-2013 Udhëzim Administrativ: Sistemi i Informatave Shëndetësore dhe Raportimi i të Dhënave Statistikore Shëndetësore

 

Shkarko

11-2013 Udhëzim Administrativ: Sistemi i Informatave Shëndetësore dhe Raportimi i të Dhënave Statistikore Shëndetësore66266297.8288.pdf

10-2013 Udhëzim Administrativ: Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

 

Shkarko

10-2013 Udhëzim Administrativ: Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike66208054.4292.pdf

09-2013 Udhëzim Administrativ: Skema Stimulative e Performancës së Profesionistëve Shëndetësor dhe Shërbimeve Profesionale

  

Shkarko

09-2013 Udhëzim Administrativ: Skema Stimulative e Performancës së Profesionistëve Shëndetësor dhe Shërbimeve Profesionale66135228.9857.pdf

08-2013 Udhëzim Administrativ: Lista dhe çmimorja e shërbimeve të kujdesit themelor

 

Shkarko

08-2013 Udhëzim Administrativ: Lista dhe çmimorja e shërbimeve të kujdesit themelor66078744.5068.pdf

07-2013 Udhëzim Administrativ: Metodat dhe mjetet bashkëkohore për planifikimin familjar

 

Shkarko

07-2013 Udhëzim Administrativ: Metodat dhe mjetet bashkëkohore për planifikimin familjar66021062.0996.pdf

06-2013 Udhëzim Administrativ: Për Frytnimin e Asistuar Mjekësor

 

Shkarko

06-2013 Udhëzim Administrativ: Për Frytnimin e Asistuar Mjekësor65918223.4413.pdf

05-2013 Udhëzim Administrativ: Për Licencimin e Prodhuesve të Pajisjeve Medicinale në RKS

 

Shkarko

05-2013 Udhëzim Administrativ: Për Licencimin e Prodhuesve të Pajisjeve Medicinale në RKS65844581.4625.pdf

03-2013 Udhëzim Administrativ: Shkollimi Specialistik

 

Shkarko

03-2013 Udhëzim Administrativ: Shkollimi Specialistik65714063.7816.pdf

02-2013 Udhëzim Administrativ: Për mënyrën e trajtimit të kryerësve të dhunës në familje

 

Shkarko

02-2013 Udhëzim Administrativ: Për mënyrën e trajtimit të kryerësve të dhunës në familje 65652778.6634.pdf

01-2013 Udhëzim Administrativ: Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor

 

Shkarko

01-2013 Udhëzim Administrativ: Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor65582053.5407.pdf