Ballina / Njoftime

Njoftime

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim me dt. 24.04.2024.docx

Njoftim rreth anulimit të Thirrjes Publike për Mbështetje Financiare të OJQ-ve për vitin 2024

Ministria e Shëndetësisë njofton OJQ-tè që kanë qënë pjesë e Listës paraprake si përfituese të mbeshtetjes financiare në fushën: Promovimi i Shëndetit Mendor dhe Parandalimi i Sëmundjeve Infektive HIV dhe TB" së për shkak të konstatimeve së kriteret e shpallura në thirrjen publike kanë qënë të mangëta, thirrja anulohet në tërësi. 

 

Për Thirrjet e ardhëshme Publike do të njoftoheni përmes web faqes së MSh-së. 

Kërkojmë mirëkuptimin nga OJQ-të qe janë shpallur si perfituese më Listen Paraprake.  

 

 • Shkarko

  Vendimi i Sekretarit për anulimin e thirrjes publike për OJQ.pdf

Sqarime rreth plotësimit të formularit të aplikimit për deklarimin e të çmimit

 • Shkarko

  Sqarime rreth plotësimit të formularit aplikimit për deklarimin e të çmimit.pdf

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 04.04.2024.docx

Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 04.04.2024 -

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 04.04.2024 -.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 28.03.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar 27.03.2024.docx

Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 26.03.2024

 • Shkarko

  Provim Profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 26.03.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 29.03.2024.docx

Lista paraprake e OJQ-ve

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista per publikim- dt. 11.03.2024 (6) - Copy.docx

Lista e kandidatëve për provim profesional të licencës - Doktor të Stomatologjisë

 • Shkarko

  Lista e kandidatëve për provim profesional të licencës - Doktor të Stomatologjisë -.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar- 28.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e kandidatëve për provim profesional të licencës - Drejtimi - Doktor të Stomatologjisë - 27.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provimi Profesional për infermieri dhe mami- 26.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e Kandidatëve për provim profesional - Doktor të Mjeksisë së Përgjithshme- 21.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista e Kandidatëve (Doktor të Mjeksisë së Përgjithshme) 16.02.2024.docx

Lista e Kandidatëve për Provim Profesional për Doktor të Stomatologjisë

 • Shkarko

  Lista e Kandidatëve për Provim Profesional për Doktor të Stomatologjisë.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim për infermieri dhe mami 15.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami të diplomuar-14.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Lista për provim të licencës për datën 12.02.2024.docx

Lista e Kandidatëve për Doktor të Mjeksisë së Përgjithshme

 • Shkarko

  Lista e Kandidatëve (Doktor të Mjeksisë së Përgjithshme) 2024.docx

Lista e kanditatëve për FARMACI 2024

 • Shkarko

  Lista e kanditatëve për publikim (FARMACI) 2024.docx

Njoftim për specializantë

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 12.02.2024.docx

Njoftim për provim të licencës

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 08.02.2024.docx

Planifikimi i nevojave për specializantë të rijn për vitin 2024, sipas lëmive dhe institucioneve

 Të nderuar Drejtorë - Udhëheqës të Institucioneve,

Në emër të Bordit për Shkollim Specialistik, Ministria e Shëndetësisë  ju drejtohet edhe një herë me thirrjen e dytë për planifikimin e specializimeve të reja për vitin 2024, që vlen vetëm për ata që nuk i janë përgjigjur thirrjes së parë (nëntor 2023). 

Luteni që këtë planifikim ta mbështesni në të dhëna objektive që lidhen me kapacitetet aktuale me profesionistët e fushës, infrastrukturën që dispononi dhe projekteve zhvillimore të së ardhmes së afërt. 

Planifikimin duhet të bëhet duke plotësuar rubrikat/kolonat e kërkuara në tabelën bashkangjitur, për ta dërguar më pas të plotësuar në Bordin për Shkollim Specialistik në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili, bazuar në kompetencat që burojnë nga UA 01/2023 më tutje do të bëjë analizën e këtyre nevojave në raport me kapacitetet infrastrukturore e mentoriale për shkollimin e tyre.

Kjo tabelë e plotësuar duhet të dërgohet në formë elektronike në e-mailin e Administratores së BShS - znj Fahrije Marovca (fahrije.marovca@rks-gov.net) deri me datën 12.02.24 ora 15:00.

Nëse këtë planifikim e keni dërguar në thirrjen e parë dhe ai nuk ka ndryshime, nuk ka nevojë që atë ta ridërgoni!

Nese keni ndonje paqartësi, luteni të kontaktoni administratoret e BShS, znj. Marovca ose znj. Dreshaj.

 

 • Shkarko

  Tabela per planifikimin e institucioneve per specializime 2024.xlsx

Provim Profesional për Doktor të Mjekësisë - 05.02.2024

 • Shkarko

  Lista e Kandidatëve për provim profesional (Doktor të Mjeksisë së Përgjithshme) - 05.02.2024.docx

Provim profesional për infermieri dhe mami- 06.02.2024

Provimi profesional për infermieri dhe mami do të mbahet me datën 06.02.2024, duke filluar nga ora 12:00.

 • Shkarko

  Provim profesional për infermieri dhe mami- 06.02.2024.docx

Thirrje publike për ekspert të jashtëm në MSh

Thirrja publike për ekspert të jashtëm do të jetë e hapur nga data: 02 –  13 shkurt 2024 

 • Shkarko

  Thirrje-per-ekspert-te-jashtem_MSH 2024.docx

Thirrje Publike për Mbështetje Financiare të OJQ-ve për vitin 2024

Thirrja publike do të jetë e hapur nga data 02 - 22 shkurt 2024.

 • Shkarko

  3.Thirrje_publike 2024.docx

 • Shkarko

  4.Udhezimet per aplikantet 2024.docx

 • Shkarko

  9.Aplikacion për projekt.docx

 • Shkarko

  10.forma e buxhetit.xls

 • Shkarko

  11. Forma e deklarates per financimin e dyfishte.docx

 • Shkarko

  12. Formular i deklarates se partneritetit.doc

 • Shkarko

  13. Deklarate mbi projektet e financuara nga burimet publike.docx

 • Shkarko

  15. Vleresimi i cilesise se aplikacioneve,komisioni.docx

Njoftimi për dhënien e kontratës

 • Shkarko

  Njoftimi për dhënien e kontratës.docx